Tetsuo Shimizu

Akira Oshima

Yoshiaki Takagi


home

shumei taiko

myth & history

m u s i c i a n s

audio / video

events

articles

drums

glossary

photos


Hisatoshi Kawaguchi

Shigeyuki Wakabayashi

Takuya Yasuda

Toshiyuki Shimada

Daisuke Takenaka

Takeru Takao